header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Visie


Toekomstvisie Hockey Club Eelde 2010 -2015

Missie

Bieden van teamsport op recreatief en prestatie niveau, mixed, voor jong en oud onder ideale hockeyomstandigheden met een toenemende betrokkenheid naar de financieel gezonde vereniging.

Visie

Sportieve fundament

Na een actieve start 20 jaar geleden staat HCE er goed voor in het noordelijke hockeydistrict. Senioren teams spelen in representatieve competities.

De jeugd heeft door toedoen van afnemende aandacht een ader moeten laten. Aan de jongenskant hebben veel leden de vereniging verlaten. Gelukkig wordt dit enigszins gecompenseerd aan de meisjes kant waar alle categorieën zijn vertegenwoordigd en heeft het lopende jaar een forse groei van jeugdleden laten zien. De jeugd zal blijven groeien en verdient evenredige aandacht.

Commitment fundament

Om deze groei in goede banen te leiden is een slagvaardig bestuur en kaderopbouw essentieel. Een hockeytechnisch kader voor training en vorming van jeugd- en seniorleden. Een facilitair kader die het hockey mogelijk maakt en een ondersteunend kader voor alle andere coachende en overige zaken binnen de vereniging. Commissies dienen volwaardig te worden bezet zodat de vele schouders de plezierig lichte lasten kunnen dragen. Prioriteit ligt bij de jeugd- en technische commissie voor het welslagen van hockeyplezier en de vorming van het ledenfundament.

Financiële fundament

Op financieel gebied zijn we een gezonde vereniging en dat moet we te allen tijde zo houden. Deze taak ligt niet alleen bij het bestuur maar moet gedragen worden door alle leden. Het vormen van een nieuwe sponsor/subsidie commissie is daarom van groot belang om continuïteit te waarborgen. Naast sponsoring zijn de kantine inkomsten van vitaal belang voor de vereniging. Hier ligt een unieke en hoge mate van verantwoording bij de leden.

 

MHCE anno 2015

Hockey Club Eelde is een warme, gezellige en kwalitatieve hockeyvereniging waar hockeyplezier samen gaat met prestatie, geen tweedeling in top en recreatiehockey maar een samenwerking. Van het begin wordt aan de jongste jeugd vooral het spelplezier bijgebracht en naar mate het hockeyspel zich ontwikkeld wordt de factor prestatie toegevoegd. De jeugdteams zullen een toonaangevende rol spelen in de diverse noordelijke competities en als het niveau het toelaat in de landelijke competities.

Op senioren niveau komen de eerste teams, Heren 1 en Dames 1, uit in de eerste klasse en spelen de tweede teams in de hoogste regionale klasse.

Het nieuwe clubhuis is gereed en het leden aantal van meer dan 500 geeft aanleiding tot een derde veld. 

 

Doelstellingen

Om de bovenstaande visie vorm te geven en doelen te behalen is uitvoering onontbeerlijk.

De achterdeur dicht

Om de levensvatbaarheid te garanderen zijn leden het belangrijkst en dan vooral het behouden van onze huidige leden en zorgen dat zij meer betrokken raken bij de club. Leden enthousiasmeren om kleine rollen/taken op te pakken zodat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt.

Nieuwe leden

Nieuwe jeugdleden warm ontvangen en ouder bijeenkomsten organiseren waar spel-, regeluitleg wordt gegeven en waar zij kunnen kennis maken met de clubmores en waar bestuursleden of functionarissen zich voorstellen.

Deelname aan het gemeentelijke initiatief Sportpret heeft veel nieuwe leden opgeleverd.

Nieuwe seniorleden komen veelal binnen via andere seniorleden en worden vaak vlekkeloos opgenomen in de huidige teams.

Een groeiende groep zijn de trimleden die de voorkeur geven om de sport niet in het weekend te beoefenen maar juist door de week.

Productontwikkeling

Niet alleen focus op het reguliere hockey maar ook de varianten aanbieden die door de hockeybond worden ondersteunt zoals bijvoorbeeld G-Hockey en knotshockey. De laatst genoemde categorie kan wellicht van waarde worden voor diverse kaderfuncties.

Sport staat hoog in het provinciale vaandel en contacten aanhalen met Sport Drenthe in kader breedtesportstimulering is van grote waarde.

Verhuur van de velden aan scholen, sportverenigingen, buurtverenigingen etc. wanneer onze planning het toelaat. Een voor de hand liggende partij is Trias, de organisatie voor voor- en naschoolse opvang. Te denken valt aan een sport BSO op onze locatie.

Investeren

Door te zoeken naar mogelijkheden die de club versterken naast de leden zijn contacten met de gemeente, sponsoren en het vormen van allianties met derden nodig om een gezond financieel fundament te vormen.

De gemeente is een belangrijke partner in samenwerking voor het complex. In het streven naar een optimale hospitality is een representatief clubhuis noodzakelijk. Daarom is onderzoek nodig naar de haalbaarheid van een nieuw clubhuis. De gemeente kan daar een financiële rol in spelen mits de club zelf ook een aandeel daarin neemt. Contact wordt daarom gezocht met het nieuwe college van de gemeente Tynaarlo in het bijzonder de wethouder Sportzaken/ Ruimtelijke ordening.

Door de week ontbreekt het kantine beheer. Onderzocht gaat worden in hoeverre de gemeente Tynaarlo ons kan helpen met het invullen van een functie voor de kantine door een herintreder.

Contacten leggen met de sportfunctionarissen van de gemeente en de samenwerking met de andere sportverenigingen in Eelde-Paterswolde voortzetten.

Sponsoring

Onze hoofdsponsor Rabobank is ons gunstig gezind maar verdient meer aandacht. Begin van het seizoen moeten zij worden uitgenodigd voor het eerste hockeyweekend en vervolgens een schema sturen wanneer de vlaggenschepen thuis spelen zodat ze deelgenoot worden gemaakt van de sportieve prestaties.

Naast de reguliere sponsoring is het idee om een Noordelijk RABO hockeytoernooi te organiseren ter profilering de Rabobank binnen de hockeysport. Alle standaardteams van de noordelijke hockeyvereniging die worden gesponsord door de Rabobank worden uitgenodigd voor een wederkerig noordelijk kampioenschap.

Onontbeerlijk is de vorming van een sponsorcommissie die het product HCE kan vermarkten en het bedrijfsleven aan ons kan binden.

Naast onze core business kunnen allianties met derden een toegevoegde waarde geven. Een onderzoek naar een samenwerking met een sport BSO of andere vorm van naschoolse opvang kan leiden tot leden aanwas.

Imago

Een ieder die het veld betreedt in het tenue van HC Eelde is een ambassadeur voor onze club en moet zich er van bewust zijn dat hij/zij het imago van HC Eelde bepaald met zijn/haar gedrag. Een positief beeld van onze vereniging op de ontvangende clubs is van essentieel belang en zal uiteindelijk bijdragen aan een positief imago.

Een sterk en positief imago geeft ons een voordeel ten opzichte van de buurverenigingen en uiteindelijk het gewenste ledenaantal.

Transparantie

Door open met elkaar te communiceren ontstaat transparantie. Onvrede maar vooral successen moeten worden gedeeld ten einde ze op te lossen en zeker te vieren.

 

Het seizoen 2009/2010 is een start gemaakt met de opbouw van diverse zaken zoals de bouw aan een volwaardige jeugdcommissie, start technische commissie jeugd, kantine commissie, website, lustrumcommissie, hospitality op de zaterdag kortom het creëren van een gezellige en vooral aangename familieclub.

Graag nodig ik iedereen uit om mee te denken en een actieve houding aan te nemen om zo de doelen de komende jaren te verwezenlijken.

 

 

Agenda

Nog geen agenda punten.