Quicklinks
Inloggen
Contact
HC Eelde
hockey
Adres
HC Eelde
Hooiweg 196 B
9765 EM Paterswolde

050-3091407
Jeugd 

Jeugd

Hier vind je informatie over de jeugdelftallen bij HCE.


Voor de Jongste Jeugd is een aparte pagina beschikbaar.Jongste jeugd zijn de kinderen tot ± 10 jaar. Zij spelen in nog niet in een elftal.


Jeugdbeleid Hockeyclub Eelde

HCE is een familieclub. Waar samen (goed leren) hockeyen, plezier met bal en stick de hoofdrol spelen. Door met veel plezier te spelen komt winnen dan vaak vanzelf.


Recreatiehockey én uitdagend hockey, alle twee heeft zijn plek bij HCE.


Hoe doen wij dit?

Vanaf ongeveer groep 7 (± 10 jaar) wordt gespeeld in een elftal en op een groot veld.


Hockey heeft vier categorieën:

A jeugd (16-18 jaar),

B jeugd (14-16 jaar),

C jeugd (12-14 jaar) en

D jeugd (10-12 jaar).


Indeling gebeurt op leeftijd (peildatum ligt net als op school op 1 oktober) en sociale aspecten of op talent en sterkte; de selectieteams (zie hieronder bij "selectie”).


Lidmaatschap

Op ieder moment in het seizoen kunnen kinderen lid worden van HCE. Aan het begin van het seizoen (augustus) is het, het handigst en liefst voor de zomervakantie in verband met de teamindeling. De teamindeling moet namelijk al erg vroeg bij de KNHB (de Hockeybond) bekend zijn.


Bij een start gedurende het seizoen wordt er gekeken of er een team beschikbaar is. Wanneer de teams vol zitten of er geen geschikt team is, kan er alleen getraind worden. In deze gevallen wordt natuurlijk aangepaste contributie geheven.


Het aanmeldingsformulier vindt u hier op de HCE site.


Coaches zoeken en begeleiden

De Jeugdcommissie streeft er naar om kwalitatief goede coaches te vinden voor ieder team. Net als bij de trainers moet een coach passen bij het team. Ook moet er duidelijkheid zijn over welke verantwoordelijkheden coaches hebben. Ter begeleiding zal er door de Jeugdcommissie en onder leiding van ervaren coaches, hoofdtrainers en soms externen van de KNHB elk hockeyseizoen een aantal coachavonden belegd worden.


Voor de selectieteams wordt gestreefd naar trainer-coach combinaties. Het liefst met spelers uit onze Heren 1 voor de jongensteams en Dames1 voor de meisjesteams.


Goed gedrag op en langs het veld bevorderen

Jeugdleden hebben nogal eens duidelijkheid nodig omtrent wat er van hen verwacht wordt. Spel en gedragsregels gelden in de wedstrijd, op de training en ook in het clubhuis.


Mocht er sprake zijn van wangedrag, zal de Jeugdcommissie de ouders hierop aanspreken, als het de jongere jeugd betreft. De ‘oudere’ jeugdleden (A en B teams) worden natuurlijk zelf aangesproken.


Langs de lijn wordt van ouders verwacht dat men zich gedraagt. Kinderen ergeren zich nogal eens aan luidruchtig gedrag van ouders. In plaats van aanmoedigen en beter spel, resulteert dat in ergernis en ‘laat maar’.. Kom dus kijken naar uw kroost! Juich maar coach niet! Daar is de coach voor.


Differentiëren

We willen de vele kinderen die lekker voor de gezelligheid, voor het leuke spelletje dat hockey is en voor de beweging bij HCE komen hockeyen een fijne, geinige en veilige plek om te hockeyen geven. De meeste kinderen kiezen hiervoor. Het is de belangrijke basis van HCE.


Maar wij willen ook die kinderen die meer willen, faciliteren. Dat zijn er namelijk steeds meer.


Daarbij komt ook en laten we dat ook niet vergeten, dat het voor het voortbestaan van de club nodig blijft om HCE sportief op de kaart te zetten. Dit houdt in dat er ingespeeld moet worden op de verschillende behoeftes van de verschillende spelers en teams. Talent wordt gekoesterd en gestimuleerd. Omdat ouders en kinderen wel van te voren heel duidelijk willen weten hoe zo’n selectie verloopt, is hieronder het selectieproces uitvoerig beschreven. Om vervelende verrassingen te voorkomen. Als speler of als ouder maar ook voor ons als club.


Nivellering in sport is niet goed. Aangezien er dan te hoge eisen gesteld worden aan spelers die daar helemaal geen zin in hebben of minder getalenteerd zijn. Zij moeten zich dan namelijk aanpassen aan een te hoog niveau. Spelers die daar wel zin in hebben én talent hebben, hebben net zo min baat bij nivellering. Omdat zij zich dan aan zouden moeten passen aan een te laag niveau. Het beleid bij teamindeling en selectie sluit hierop aan.


Daarom bestaat er vanaf de overgang van de Jongste Jeugd naar de Jeugd, van 8-tal naar 11-tal de mogelijkheid om mee te doen aan selectietrainingen. Voor hen die meer uit hockey willen halen door er meer in te investeren. In tijd, intensiteit en competitie.


Selectieprocedure Jeugd HCE


Ga er echt voor!

Bedenk voordat je je opgeeft voor selectie dat je ervan doordrongen bent dat geselecteerd worden in het eerste team iets betekent. Dat je er echt voor gaat! Namelijk dat je altijd op elke training er staat, je elke wedstrijd beschikbaar bent om te spelen en je jouw team niet laat zitten als er misschien iets anders leuks is. Wil je dat commitment niet geven of kan je dat niet geven, dan is een selectieteam niets voor je.


De keuze wordt gemaakt op basis van meerdere ervaringen (trainers en coaches). De selectietrainingen zijn een belangrijk hulpmiddel. De jeugdcommissie volgt de adviezen van de selectiecommissie.


Door selectietrainingen zullen kinderen soms in een ander team komen dan ze op voorhand zelf hadden gewild. De ervaring leert dat na 1 of 2 wedstrijden in een nieuw team al snel nieuwe vriendschappen ontstaan. Na een eerste keer een selectie te hebben meegemaakt, is selectie normaal. Na een paar jaar ontstaat dan een homogene groep met een gelijkwaardig niveau.


Aantal kinderen

Er zullen voldoende kinderen in een leeftijdscategorie (11-tallen D, C, B en A) moeten zijn om selectietrainingen te rechtvaardigen. Er moet de mogelijkheid bestaan om minimaal twee teams te vormen. Voor het selectieteam; het eerste team worden de besten uit de selectietrainingen geselecteerd. Als mogelijk worden de teams daarop op spelniveau vanuit de selectiedeelnemers ingedeeld. Dit om onderling speelplezier en hockeyontwikkeling zoveel mogelijk te bevorderen. Heb je geen zin in selectie? Dat mag natuurlijk dan wordt je ingedeeld op leeftijd en/of bij vrienden en vriendinnen. Geef dit bij de e-mail-uitvraag rond selectie aan!


Te verwachten plaatsen in een selectieteam

Voor een plek in een selectieteam moet elk jaar opnieuw aan de selectietrainingen worden meegedaan. Dit betekent dat een kind dat bijvoorbeeld in MC1 speelt (het selectieteam van meisjes in C leeftijd) niet het jaar erop automatisch weer in MC1 zit. Hiervan uitgezonderd is het selectieteam op D niveau. Daar blijft een kind wel voor een tweede jaar in MD1 of JD1.


Het aantal plaatsen in een selectieteam wisselt dus. Van soms maar 2 naar 14, het maximumaantal.


Selectie

Het selectieproces kent de volgende stappen;

1. Communicatie vooraf aan alle betrokkenen via coaches, e-mail en website

2. Samenstellen selectiecommissie ( aantal trainers + aantal coaches)

3. Selectietrainingen (2x)

4. Voorlopige lijst

5. Overleg voor alle betrokken coaches en trainers (ter advisering)

6. Eventueel aangepaste voorlopige lijst

7. Bespreken en vaststellen in jeugdcommissie

8. Communicatie via coaches en website

9. Inloopavond voor ouders met vragen


Selectietrainingen

Selectie gebeurt door een tweetal selectietrainingen gegeven door de selectiecommissie (3). Deze bestaat uit trainers en enkele ervaren coaches. Deze selectietrainingen worden minimaal drie weken te voren aangekondigd. Er wordt indien nodig en mogelijk, een derde training gepland voor hen die geldige redenen hebben om een van de twee eerdere selectietrainingen te missen. Dit is ter beoordeling van de jeugdcommissie.

Selectiecriteria

De selectiecommissie scoort de kinderen op verschillende voor hockey belangrijke punten. Naast techniek en talent zijn inzet in de selectietraining, coach- en trainbaarheid belangrijke punten. Maar ook informatie van coaches en de trainers over wedstrijden en gewone trainingen het jaar ervoor is belangrijk bij de uiteindelijke selectie.


Na de selectietraining

De selectiecommissie stelt in onderling overleg een voorlopige lijst op per leeftijdscategorie van kinderen die in het selectieteam komen (4). Deze voorlopige lijst is input voor bespreking met de coaches van teams die betrokken zijn bij de selectie (5).


Bespreking met de coaches

De door de selectiecommissie opgestelde voorlopige lijst wordt met de betrokken coaches besproken (5). Hierna gaat de voorlopige lijst naar de JC.


Vaststellen definitieve lijst

De jeugdcommissie neemt de door de selectiecommissie en na bespreking met de coaches opgestelde voorlopige lijst over (6). De Jeugdcommissie wijkt alleen dan af van de voorlopige lijst als er duidelijk sprake is van procedurefouten en of andere zaken die strijdig zijn met wet- en regelgeving in Nederland, de statuten en richtlijnen van KNHB en/of HCE.


De jeugdcommissie beoordeelt zelf geen kinderen! Indien wordt afgeweken van de voorlopige lijst worden de coaches geïnformeerd voor zover ze al niet betrokken waren bij de selectie in het adviserende overleg. In geval van verschil van mening kijken we ook naar praktische elementen zoals grootte van een team, de leeftijden en de aanwezigheid van vrienden of vriendinnen. Let op; dit gebeurt slechts bij zeer hoge uitzondering.


Communicatie

Informatie per mail aan allen en op de HCE website

Als eerste wordt de selectieprocedure en de specifieke zaken voor dat jaar gemaild aan alle ouders/kinderen. De selectieprocedure is ook op de website te vinden. De overgang van een A team naar de seniorenteams is overigens een ander traject.


Bekendmaking van geselecteerde kinderen

Op de dag(en) na de betreffende vergadering van de jeugdcommissie (7) worden de samenstellingen van de (selectie)teams op de HCE website bekendgemaakt.


Gesprek met Jeugdcommissie en hoofdtrainer(s)

Er zal een inloopavond op het clubhuis worden belegd door de jeugdcommissie en de hoofdtrainer. Indien er bij ouders behoefte aan bestaat kan dan een gesprek gevoerd worden over het wel of niet selecteren van hun zoon of dochter. Datum en tijd van deze inloopavond wordt op de HCE website bekend gemaakt.


Trainen in nieuwe team

Alle kinderen maken het seizoen in principe af met hun eigen vertrouwde team. Op initiatief van coaches wordt meestal aanvullend al kennisgemaakt door samen in de nieuwe samenstelling te trainen.


 
Sponsoren

Agenda


27-9-2018

DB vergadering

30-9-2018

Super Sunday


7-10-2018

Super Sunday


15-10-2018

Algemene Leden Verga

18-10-2018

DB vergadering

28-10-2018

Super Sunday


8-11-2018

DB vergadering
Volledige agenda bekijken